okt 27
2020

Het Vrijzinnig Centrum biedt een thuishaven aan het Oostends vrijzinnig humanistisch verenigingsleven. De lokale afdelingen van lidverenigingen van deMens.nu (unie van vrijzinnige verenigingen in Vlaanderen) komen bij ons samen voor hun vergaderingen en organiseren talrijke boeiende en leerrijke activiteiten.

Elke huisvereniging kan beroep doen op het Vrijzinnig Centrum voor logistieke en administratieve ondersteuning bij de organisatie van hun activiteiten en maakt gratis gebruik van de zalen en lokalen.

Grijze Geuzen Oostende

 www.humanistischverbond.be
  Voorzitter: Lieven Brusseel
   Nieuw Postadres: Koninginnelaan 38/0501, 8400 Oostende
  059 80 60 29 of 0477 37 41 71
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grijze Geuzen Oostende biedt aan vrijzinnige 55-plussers de gelegenheid om onder geestesgenoten aan het verenigingsleven deel te nemen.

De Grijze Geuzen maken integraal deel uit van het VLC Oostende vzw.

Het bestuur van de Grijze Geuzen (GG) is een werkgroep van het VLC die volledig autonoom zijn activiteiten plant, bestaande uit maximum 10 leden van 55 jaar of meer en samengesteld uit coördinatoren van de verschillende activiteiten en ook hun vervanger.

In gezamenlijk overleg wordt er een lijst van bestuursopdrachten aangelegd in de maand februari, tijdstip waarop bestuursleden uittredend en herverkiesbaar kunnen zijn. Deze lijst berust op het secretariaat van het VLC en van de Grijze Geuzen. Bij de bestuursopdrachten zullen één of meer zaalverantwoordelijken aangeduid worden die in samenspraak met de zaalverantwoordelijken van het VLC het zaalgebruik van de GG zullen regelen.
Er zal steeds een lid van de RvB van het VLC in het bestuur van de GG zetelen.
Alleen leden van het VLC hebben toegang tot de activiteiten van de GG, tenzij anders vermeld en in gezamenlijk akkoord tussen het bestuur VLC en het bestuur GG.
De GG richten activiteiten in, specifiek afgestemd op de noden en verwachtingen van de leden die 55plusser zijn, maar elk lid van het VLC is steeds welkom.



Oudervereniging voor Moraal Oostende/Humanistisch Verbond Ouders

 www.ovmoostende.be
  Voorzitter: Alain Cools
  0497 89 70 83
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Oudervereniging voor de Moraal verenigt de ouders, de leerkrachten, de leerlingen en eenieder die de belangen van de cursus niet-confessionele moraal vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief wenst te verdedigen. Deze vereniging steunt de cursus door de kwaliteit te bewaken en te ijveren voor de uitbouw en de inrichting ervan.

De opzet van de cursus moraal is een morele vorming in een open geest, waarbij de leerling op weg wordt geholpen om zélf normen en waarden te ontdekken om zo een zelfstandig en kritisch mens te worden. Geen onderricht in de strikte zin van het woord, maar een deskundig begeleide ontdekkingsreis. Daar staat de inzet van de leerkracht moraal borg voor.
Wij organiseren een brede waaier aan informatieve, educatieve en recreatieve activiteiten voor volwassenen en kinderen.
OVM Oostende organiseert jaarlijks een krokusfeest voor de 6-jarige leerlingen moraal, een boetseernamiddag en een joelfeest voor de leerlingen moraal uit alle basisscholen, een activiteit voor de feestelingen die deelnamen aan het feest van de vrijzinnige jeugd en een educatieve reis.
Wij organiseren voordrachten voor volwassenen en verlenen onze medewerking aan de activiteiten van onze zusterverenigingen.
Leerkrachten moraal kunnen op onze steun rekenen op pedagogisch en administratief vlak. Zij zijn de sleutelfiguren in de werking van onze vereniging. Een vakmediatheek staat tot hun beschikking, bestaande uit 500 lespakketten, boeken, documentatiemappen, didactisch materiaal en video's. Uit te lenen via de verantwoordelijke mediatheek.
De plaatselijke afdeling wordt geleid door een bestuur samengesteld uit leerkrachten moraal en ouders van leerlingen moraal die vrijwillig de werking van de afdeling verzekeren en de activiteiten organiseren.
Je kan lid worden door € 15 te storten op rekening IBAN BE40 0010 1557 6963, BIC GEBABEBB op naam van OVM/HV, afdeling Oostende, Sint-Amandsberglaan 17, 8400 Oostende. Met vermelding van: naam, voornaam, adres en lidgeld 2021.
Je ontvangt dan de plaatselijke Fakkelkrant en het nationale tijdschrift Het Vrije Woord.



Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Oostende

  Contactpersoon: Francis Rondelez
   0486 89 19 85
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd wil aan de ouders de mogelijkheid bieden hun vrijzinnige overtuiging te uiten. Aan de deelnemende kinderen willen we tonen hoe waardevol de vrijzinnige levensopvatting is waarin zij zijn grootgebracht.

Het Comité legt er de nadruk dat het geenszins in haar bedoeling ligt aan de kinderen een onveranderlijke levenswijze op te dringen of ze bij één of andere vereniging te laten aansluiten. Het wil een leemte vullen door op een positieve wijze en in een gemeenschappelijk beleven een belangrijk moment in hun jonge leven te vieren.

Het Comité handelt in de meest absolute onafhankelijkheid. Het is niet partijpolitiek gericht noch partijpolitiek gebonden. Het steunt zich enkel en alleen op een levensbeschouwelijk standpunt.



SOS Nuchterheid (iZZa-Oostende)

 www.sosnuchterheid.org
  Contactpersoon Oostende: 0474 74 57 15

SOS Nuchterheid is een individueel ZelfZorg initiatief bij afhankelijkheidsproblemen, verslaving. We benaderen het herwinnen van jezelf op een cognitieve wijze: denkend, wetend, lerend en waarnemend. In Oostende komt de gespreksgroep elke dinsdagavond samen, om 19.00 uur in VLC De Geuzetorre. Kom praten met lotgenoten als ondersteuning bij het overwinnen van problemen met alcohol, drugs, pillen enz. ... 

SOS (Secular Organizations for Sobriety of Save Our Selves) werd opgericht in 1985 in de USA door James Christopher. Sinds 1998 is SOS ook in België actief. In 2002 werd SOS Nuchterheid vzw. opgericht. sosN vzw. is de Nederlandstalige tak van dit wereldwijd netwerk van zelfzorginitiatieven. sosN iZZa-Oostende is één van de individuele ZelfZorg aanspreekpunten van sosN vzw.

Het sterkste en belangrijkste aspect van de SOSN benadering voor afhankelijkheidsherstel, is individuele ZelfZorg. Wat sosN uniek maakt ten opzichte van andere hulpverlening is dat het individu centraal wordt gesteld. Dit betekent (in zijn eenvoudigste vorm): zelf je leven opnieuw in handen nemen en niet meer toelaten dat een verslaving je levenswandel bepaalt. Binnen sosN deelt iedereen de ervaringen, successen, mislukkingen en ideeën. De werking (samenkomsten, telefoon, e-mail, brief, enz...) is niet, zoals bij andere organisaties, een doel op zich. Bij sosN leren verslaafden zichzelf als een expert te zien in wat zij nodig hebben en kunnen doen om voor hun nuchterheid te zorgen. Kracht herwinnen uit jezelf is de filosofische basis van sosN. sosN onderschrijft de fundamentele waardigheid van elk individu en stelt dat een verslaafde, ondersteund door een stabiele nuchterheid, zelf bekwaam is levensdoelen te kiezen en een gezond oordeel te vellen over de manier om deze te bereiken. sosN steunt op het principe dat herstel van verslaving een doel op zichzelf is, onafhankelijk van alle andere. Dit kan door nuchterheid tot prioriteit te maken, ‘om-het-even-wat-er-gebeurt’. sosN helpt om individuele nuchterheid te realiseren. Inzicht in zichzelf wordt verkregen door een open dialoog met andere ervaringsdeskundigen. sosN is een alternatief voor dogmatische programma’s van ander zelfhulpgroepen. sosN ondersteunt en respecteert elke vorm van verslavingsherstel, ongeacht de gevolgde weg om dit te bereiken. sosN stimuleert het gebruik van wetenschappelijke methodes om verslaving te bestuderen en te begrijpen en ondersteunt gezond scepticisme. sosN beperkt zich niet tot één theorie of informatiegebied over verslaving. sosN is seculier. Dit betekent dat noch godsdienst noch levensbeschouwing voorwaarden zijn om een innerlijke weg naar nuchterheid de bereiken.



Willemsfonds Oostende

 www.willemsfondsoostende.be
  Voorzitter WF Oostende: Sonja Decraemer
  059 80 21 41
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Willemsfonds Oostende

Sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie met een hart voor de Nederlandse taal. Het Willemsfonds is een ontmoetingsplaats waar je geniet van cultuur in de ruimste zin van het woord: van museumbezoeken tot schrijfwedstrijden, van culturele uitstappen tot debatavonden en boekvoorstellingen…

Het Willemsfonds werd opgericht in 1851 ter verdediging van het Nederlands. Hiermee zette het het levenswerk van Jan Frans Willems (1793-1846) verder.
Dit betekende dat het Willemsfonds betaalbare Nederlandstalige boeken uitgaf, taalkundige prijskampen organiseerde, het Vlaamse volkslied aanmoedigde en volksbibliotheken oprichtte. De afdeling Oostende werd opgericht op 26-12-1880. De plaatselijke afdelingen organiseerden ‘volksverheffende activiteiten’ zoals concerten, voordrachten enz… Ook de Oostendse Willemsfondsafdeling bezat een bibliotheek die bij het invoege treden van het bibliotheekdecreet werd overgedragen aan de stedelijke openbare bibliotheek. Het WF profileerde zich ook - en doet dit nog steeds - als drukkingsgroep om Vlaamse-, vrijzinnige- en onderwijsbelangen gerealiseerd te zien.
Vandaag is het Willemsfonds nog steeds een ledenvereniging, gedragen door vrijwilligers die zich tot doel stellen een ontmoetingsplaats te creëren waar mensen samen aan cultuur kunnen doen, van gedachten kunnen wisselen en zich een eigen mening kunnen vormen. Door levenslang te leren geeft de mens immers meer kwaliteit aan zijn leven, is hij beter gewapend tegen de uitdagingen van de moderne samenleving en leert hij als actieve burger te participeren aan het democratisch bestel. Er worden eveneens culturele- en vormingsactiviteiten aangeboden om zijn leden in contact te brengen met de nieuwe media.
Het Willemsfonds Oostende ondersteunt ook jonge kunstenaars.
Een lidkaart kost € 15 voor een hoofdlid en € 3 per bijkomend gezinslid. Een lid ontvangt het plaatselijk ledentijdschrift Wijze Willem en het Nationaal ledentijdschrift RECHTUIT.



Vermeylenfonds Oostende

 www.vermeylenfonds.be
  Voorzitter VF Oostende: Pol De Grave
  0484 24 58 60
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Vermeylenfonds wil de democratische, inclusieve en solidaire samenleving in Vlaanderen en Brussel versterken met de kracht van taal, geletterdheid en culturele expressie.

Het Vermeylenfonds werd opgericht op 26 juli 1945 door Achilles Mussche, Fernand Toussaint van Boelare, Reimond Herreman en Oscar De Swaef.
Aanleiding was het overlijden van de linkse politicus, intellectueel en letterkundige August Vermeylen naar wie het fonds werd genoemd.
“Een volledige cultuur wordt niet uit den grond gestampt: zij groeit. Groeit van binnen naar buiten. In trouwe samenwerking kan een elk er het zijne toe bijdragen; door zelftucht, en wil om gróót te zijn; een ‘mens’!”  August Vermeylen - De Taak, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Januari 1945

Ons netwerk van vrijwilligers, netwerkpartners en leden vormen de bouwstenen van onze sociaal-culturele vereniging. We houden de vinger aan de pols in de samenleving; onze vrijwilligers weten wat er leeft en bouwen bruggen tussen gemeenschappen. Zij bepalen de inhoud en de uitstraling van onze werking. Onze sociaal-culturele initiatieven geven vorm aan humanistische en vrijzinnige waarden zoals solidariteit, emancipatie, gelijkwaardigheid en vrijheid van denken. Onze focus ligt op taal, geletterdheid en culturele expressie. Een hogere geletterdheid (in al haar vormen) helpt volwassenen en jongeren zich beter te ontwikkelen en bevordert hun deelname aan de samenleving.



Vrijzinnig jongerenontmoetingscentrum De Kim

 www.vjocdekim.be
  Langestraat 44A, 8400 Oostende
059 70 56 39
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   VJOC De Kim

De Kim is een jeugdhuis dat al bestaat sinds 1963. Het centrum biedt een thuis aan Oostendse jongeren die naar hartenlust willen gamen, een film kijken, poolen of gewoon willen chillen in de zetels onder vrienden. Voor informatie, advies of een babbel kunnen ze terecht bij de professionele werkkrachten.

De Kim heeft het nobele doel om jongeren te steunen. Dit vanuit een vrijzinnige levensvisie met een open pluralistische werking. We betrekken de jongeren actief bij de initiatieven en besteden bijzondere aandacht aan maatschappelijk kwetsbare jongeren. We installeren hoofdzakelijk huiselijke activiteiten zoals kook, film en spelletjesavonden. Een lidkaart kost 2 euro.



VLC De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
info@vlcdegeuzetorre.be
 www.vlcdegeuzetorre.be

KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Bestuur

Voorzitter
Edgard Brunet

Penningmeester
Jeannine Neirynck

Secretaris
Ronny Morlion

Zondagmorgenaperitief

Op zondag is het ontmoetingscentrum open van 10.30 uur to 14.30 uur.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!